logo_De_Zonnesteen

Privacyverklaring (AVG)  De Zonnesteen

De Zonnesteen is een praktijk voor Alternatieve Geneeswijzen. De privacy van klanten is hierbij zeer belangrijk. Voor het goed uitvoeren van onze diensten en ten behoeve van onze administratie is het nodig om gegevens van cliënten op te slaan en te ‘verwerken’. Onderstaand informeren wij u over ons beleid op privacy gebied.

PRIVACY BELEID

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten en overeenkomsten met De Zonnesteen, Sougnezstraat 30, 6369 EJ  Simpelveld.

De Zonnesteen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en in haar praktijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken±

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • Geboortedatum
  • E-mailadres (optioneel , alleen wanneer u aan ons informatie vraagt per E-mail)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Wanneer u gebruik wilt maken van een van onze diensten of voor het aanvragen van informatie wordt u verzocht het contactformulier in te vullen. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat in bepaalde gevallen uw gegevens worden opgeslagen. De Zonnesteen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het schrijven van facturen.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer u E-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Inzage gegevens en bewaartermijn

Tijdens een consult in de praktijk en ook tijdens een telefonisch consult wordt een schriftelijk verslag gemaakt van het besprokene. Er is van iedere cliënt die van onze diensten gebruik heeft gemaakt, een dossier met zijn NAW-gegevens en de gemaakte verslagen. De wettelijke bewaartermijn (15 jaar) wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. Hierna wordt het gehele dossier vernietigd. Wanneer u alleen informatie aanvraagt en verder geen gebruik maakt van onze diensten, worden uw gegevens direct gewist.

Delen van persoonsgegevens  aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.  Uw privacy is hiertoe vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Cookies

De website van de Zonnesteen maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Wij bieden alle cliënten van De Zonnesteen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Gegevensbeveiliging

De Zonnesteen maakt gebruik van een beveiligde website, SSL (dit kunt u zien aan het slotje in de werkbalk). Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van een DPO-functionaris (Data Protection Officer) die staat ingeschreven in het nationale DPO register van de Nederlandse Privacy Academie (NPA). Dit is de heer Lex Quaedflieg van Het Cijferloket B.V..  Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie niet altijd voor 100% garanderen.

Links naar andere website

Onze internetpagina bevat links naar andere websites. De Zonnesteen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.

Klachtenbehandeling omtrent uw Privacy

Een klacht omtrent uw privacy kan ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling betreffende onze diensten

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. Wanneer we samen uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen kunt U  uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.